#784: Kommo-o - Dragon Fighting Type

[PokeDex Entry]