#646: Kyurem Black - Dragon Ice Type

[PokeDex Entry]