#745: Lycanroc Midnight Form - Rock Type

[PokeDex Entry]