#687: Malamar - Dark Psychic Type

[PokeDex Entry]