#630: Mandibuzz - Dark Flying Type

[PokeDex Entry]