#307: Meditite - Fighting Psychic Type


[PokeDex Entry]