#755: Morelull - Grass Fairy Type

[PokeDex Entry]