#800: Necrozma Dusk Mane - Psychic Steel Type

[PokeDex Entry]