#800: Necrozma Ultra - Psychic Dragon Type

[PokeDex Entry]