#31: Nidoqueen - Poison Ground Type

[PokeDex Entry]