#741: Oricorio Baile Style - Fire Flying Type

[PokeDex Entry]