#741: Oricorio Sensu Style - Ghost Flying Type

[PokeDex Entry]