#211: Qwilfish - Water Poison Type

[PokeDex Entry]