#315: Roselia - Grass Poison Type


[PokeDex Entry]