#407: Roserade - Grass Poison Type


[PokeDex Entry]