#627: Rufflet - Normal Flying Type

[PokeDex Entry]