#586: Sawsbuck Autumn - Normal Grass Type

[PokeDex Entry]