#560: Scrafty - Dark Fighting Type

[PokeDex Entry]