#492: Shaymin Sky Forme - Grass Flying Type

[PokeDex Entry]