#227: Skarmory - Steel Flying Type

[PokeDex Entry]