#188: Skiploom - Grass Flying Type

[PokeDex Entry]