#788: Tapu Fini - Water Fairy Type

[PokeDex Entry]