#785: Tapu Koko - Electric Fairy Type

[PokeDex Entry]