#454: Toxicroak - Poison Fighting Type


[PokeDex Entry]