#544: Whirlipede - Bug Poison Type

[PokeDex Entry]