#527: Woobat - Psychic Flying Type

[PokeDex Entry]