#178: Xatu - Psychic Flying Type


[PokeDex Entry]