#718: Zygarde 10% Forme - Dragon Ground Type

[PokeDex Entry]