#718: Zygarde Complete Forme - Dragon Ground Type

[PokeDex Entry]