#398: Staraptor - Normal Flying Type


[PokeDex Entry]